ایمان ۱۱۲۱ هندی

برنج دانه بلند ۱۱۲۱ هندوستان از بهترین نوع برنج، که در بهترین کارخانه‌های کشور هندوستانه به مقاصد اروپا و کشورهای منطقه خلیج فارس صادرات برنج دارند، تهیه شده است.